Категории

Дефектолог кабинетіні? жабды?талуы

12. Результаты занятий: логопед-дефектолог Юлия Сергеевна

Жоспар дефектолог

Сабак:№2 К?ні: Сыныбы:5 Тексерілді:

Та?ырыбы: Ас ?й мен ас ?йді? жабды?талуы

Ма?саты: Ас ?й б?лмесімен,?ауіпсіздік техникасы ережесімен таныстыру.

Оларды ??ыптылы??а ?йрету.

Эстетикалы? тал?амдарын дамыту

О?ыту методикасы:т?сіндіру,с?ра?-жауап.

Саба?та пайдалан?ан ?дебиеттер:

О?улы?,технологиялы? ?дістемелік ??ралдар.

Саба?ты? барысы:

1.?йымдастыру:О?ушыларды т?гелдеу,с?лемдесу.Сынып тазал?ын тексеру.о?ушыларды? саба??а даярлы?ын тексеру.О?ушы назарын саба??а аудару.

2.?й тапсырмасын с?рау,тексеру

О?ушыларды? ?й тапсырмасыны? сапалы т?рде,д?рыс орындал?анын тексеру,тексеру барысында бай?ал?ан кемшіліктерді т?зету,білім,білік да?дыларын одан ?рі жал?астыру,жетілдіру

3.Жа?а саба?

Ас ?й ма?сатына, жабды?талуы мен пайдаланылуына ?арай тама? ?зірленетін ас ?й, тама? ішетін ас ?й, я?ни асхана деп б?лінеді.

Тама? ?зірлейтін ас ?й негізінен тама? ?зірлеуге ж?не шаруашылы? ж?мыстарын істеуге есептелген. М?ндай ас ?йде отбасы м?шелері тама?ты ?р кезде, б?лініп-б?лініп ішеді.Тама? ішетін ас ?йде, я?ни асханада отбасыны? барлы? м?шесі бір мезгілде тама? ішуге арнал?ан ?стел т?ру?а тиіс.Ас ?йде ат?арылатын барлы? ж?мыс т?ріні? ішіндегі е? негізгісі — уа?ытты к?п алып, к?шті? де к?бірек ж?мсалатыны — тама? ?зірлеу ж?не ыдыс-ая?ты жинау.Тама? ?зірлеуге ?йел к?ніне орта есеішен 4 са?ат уа?ыт ж?мсап, бірнеше км жер ж?реді екен. Оны? ?стіне ас ?йдегі ж?мыс жа?дайыны? ?олайсызды?ымен бірге (ысты?, ыл?ал, булану, шу, ауа ??рамыны? ?згеруі) ?йелді? тама?ты негізінен тік т?рып ?зірлейтінін де естен шы?армау керек. Ас ?йдегі ж?мыстар тиімді т?рде ?йымдастырылса, ?й шаруашылы?ын ж?ргізуге ж?мсалатын уа?ытты ?ыс?артып, е?бекті же?ілдетуге ?бден болады.

Ас ?й т?рлері

Ас ?й жабды?тарын ?олайлы топтастыру ж?не орналастыру, барлы? ?ажетті зат?а ?йелді? ?олы еркін жететіндей болуы, т?рмысты? , техниканы ке?інен пайдалану ж?мысты же?ілдетуге, дене е?бегін азайту?а м?мкіндік береді.

Ж?мысты тиімді ?йымдастыру, ма?саттылы? принципін са?тау ж?не т?рмысты? техниканы ке?інен ?олдану тама? ?зірлеуге ж?мсалатын уа?ытты 1,2—1,5 есе ?ыс?артыл ?йелді? е?бегін азайтады ж?не оны? к?п шаршамауына септігі тиеді.

?рбір ас ?йде ?ажетті жабды?тарды д?рыс орналастыруды? ма?ызы зор. Ас ?йдегі жабды?ты? жиынты?ы п?тердегі б?лмелердін орналасуына ж?не отбасы ??рамына байланысты болу?а тиіс. Ал оларды? ?айсысын ?ай жерге ?ою керектік ас ?йдегі шаруашылы? ж?мыстарыны? ?андай кезекпен ат?арылатынына с?йкес келуі керек.

4.Аспазды? ж?мыстар кезіндегі ?ауіпсіздік техникасы ж?ніндегі ережені ?айталау.

Пыша?пен шаныш?ыны берер кезде ?шын ?зі?е ?аратып ?сын.

Нан, к?к?ністер, гастрономиялы? та?амдарды тура?ан кезде та?тайшаны ?олданып, д?рыс кесу ережелерін са?та?ыз: сол ?олды? сауса?тары б?гіліп пыша?тарды? ?ткір ж?зінен ара?ашы?ты?ы алша? болу керек.

?ккішпен ж?мыс жаса?анда ?ауіпсіздікті са?та?ыз.

Электр плитасын ?олдан?анда.

Электр плитасын ?олданар алдында ток к?здеріні? д?рысты?ын тексеріп алы?ыз.

Плитаны ?ос?ан кезде вилканы? ток ?яшы?ына толы? кіруін тексері?із.

То? бауыны? оралып ?алмауын ?ада?ала?ыз.

Электр плитада та?ам дайындау ?шін эмальді ыдыс ?олданы?ыз.

Ысты? с?йы?тармен ж?мыс жаса?анда (су,май т.б)

?айна?ан та?ам ыдысты? сыртына тасып кетпеуін ?ада?ала?ыз.

Ыдысты? ?а?па?ын ?зі?ізден ?рі ?арай орамалмен ?ста?ыз.

Табаны а?аш таба ?ста?ышпен ?стау керек.

3.?йге тапсырма.

Источник: https://videouroki.net/razrabotki/as-uidin-zhabdyk-taluy.html

план дефектолог

Физика кабинетіні? жабды?талуы жа?а технология   талап-
 тарына   сай   болуы керек

?азіргі уа?ытта?ы  білім беру ?ызметкерлеріні? алдында  т?р?ан басты ма?сат – еліміздегі білім беруді  халы?аралы? де?гейге к?теру,     жеке т?л?аны ?алыптастыру, ?о?ам ?ажеттілігін ?теу, оны ?лемдік ке?істігіне кіріктіру болма?.?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаевты? 2006 жылды? 18 ?а?тарында «?аза?стан ?лемдегі б?секеге барынша ?абілетті 50 елді? ?атарына кіру стратегиясында» білім беру м?селесіне баса назар аударды.
Физика кабинеті мемлекеттік ба?дарлама бойынша 2008 жылы 22 ?араша айында ?азіргі заман?ы білім мен біліктілікке ?оятын талаптар?а сай жабды?талды.
Саба? сапасыны? жо?арылауы о?у процесінде іс ж?зінде ?ажетті о?у-??ралдарынсыз м?мкін емес.

Физика п?нінен жо?ар?ы к?рсеткішке жету ?ажетті ??ралдар – механикадан, электрден, оптикадан, астрономиядан, жалпы?а арнал?ан ??рал-жабды?тар?а ж?не оларды? зертханалы? ж?мыстарына байланысты.
Физикалы? білімді жо?ар?ы д?режеде ??ыну ?р т?рлі о?у жіне техникалы? о?у ??ралдарын толы? жабды?тал?ан кабинетте ж?зеге асады. Осы?ан сай кабинетімізде жа?а отыр?ыштар мен парталар, екі к?рсетілім столымен ж?не м??алім столымен жабды?тал?ан.

М??алім столы, о?ушыны? ж?мыс орны, класс та?тасы ж?не ??ралдар са?талатын шкафтар саба? ?ткізуге ы??айлы болуы керек. О?у ??ралдары (модель, электронды о?улы?тар, дисклер, кестелер, жар?а ілінетін аны?тама кестелері, принтер мен компьютар, документ камера, графопроектор, дыбыс шы?ар?ыштар, экран) о?у ж?йесіні? б?ліктері ретінде о?ушыны? саба?ты жо?ары д?режеде ме?геруіне ж?не біліктілікті арттыруына к?п ?серін тигізеді.
Кабинет мынандай жабды?тардан т?рады:
Жалпы білім беретін мектептер ?шін о?у-?дістемелік ?деби тізімі;
Физикалы? к?рнекілік ??ралдары;
Дидактикалы? карточкалар, зертханалы? ж?мыстар мен ба?ылау ж?мыстары;

Техникалы? о?у ??ралдары (компьютер принтерімен, диапроектор, графопроектор ж?не к?рсетілім проекторы) ж?не оларды ?олдану ??ралдары-экран мен дистанциялы? ??ралымен;
Картотекалар: библиотекалы? ж?не библиографиялы?;
О?у-?дістемелік о?улы?тар;
О?ушыларды? ?здік ж?не емтиханды? ж?мыстары;
Кабинеттегі о?у ??ралдары мен техникалы? ??ралдар картотекасы;
Кабинеттегі ж?мыс Министрлікті? бекіткен ба?дарламасына с?йкес ж?ргізіледі. Кабинетті? жоспарлануы оны? ?лшемдері мен пішініне байланысты, со?ан ?арамастан та?таны? орналасуы терезеден т?скен жары??а байланысты орналасады. Та?таны? магниттік болуы к?рнекіліктерді к?рсетуге ы??айлы.

Кабинетті? арт?ы ?абыр?асында к?рнекілік о?у ??ралдары бар ?ш шкаф орналас?ан. М??алімні? ж?мыс столымен ?атар екі к?рсетілім столы та?та алдында орналас?ан, оны? ?стінде графопроектор, екі дыбыс шы?ар?ыш, компьютер принтері мен диапроектор орналас?ан.
Та?та?а ?арсы к?рсетілім проекторы жар?а ?ондырыл?ан, ол ж?мыс столында?ы компьютермен жал?ан?ан.
Компьютерге ?ажетті 8 электронды? о?улы? дискілер бар. Зертханалы? ж?мыс ??ралдары, к?рсетілім т?жірибелік ??ралдары жеткілікті.
Сонымен ?атар, компьютерлік модельдерді ?олдану м??алімге физикалы? ??ымдарды? м?нін тере?ірек ашу?а, о?ушыларды ?азіргі кездегі физиканы? т?жірибелік негізімен тангыстыру?а, физикалы? ??былдыстар мен процестерді зерттеу ?дістерін, о?ушылар?а білім ж?йесін ?ылыми зерттеу ?дістерімен ты?ыз байланыстыра отырып хабарлау?а м?мкіндік береді.

Жа?а материалды т?сіндіру саба?ында динамикалы? компьютерлік модельдерді ?олдану м??алім мен о?ушылар?а к?п арты?шылы? береді. ?йткені, компьютерлік модель о?ытатын физикалы? процестерді? к?рнекі т?рде са?талуына, сондай-а? тікелей ба?ылау кезінде к?зге к?рінбейтін немесе жалпы м?мкін емес ??былысты? н?зік жерлерін елестетуге м?мкіндік бере алады.
Та?та ?стінде электромагниттік шкала ж?не одан жо?ары пластикалы? экран орналас?ан. Та?тадан т?мен сызу ??ралдары (сыз?ыш, ?шб?рыш, транспортир, циркуль) ж?не кестелер са?талатын ж?шік орналас?ан. М??алім столында бас?ару ж?йесі –электр ??рыл?ы мен тексеру ж?йесі орналас?ан О?ушылармен ж?мыс орны отыр?ыштар мен екі о?ушы?а арнал?ан парталар. Сол парталар?а ток ж?йесі келтірілген.
М?ндай жабды?тал?ан кабинетті? басты ма?саты-о?ушылар мен м??алімні? жемісті е?бек етуін ?амтамасыз ету.

Физика саба?тарында т?рлі суреттерді, схемаларды, ?орытындыларды, формулаларды, аны?тамаларды экран?а проекциялап о?ушыларды? о?у материалын к?збен к?ру ар?ылы есте са?тауын ?амтамасыз ету ?шін диапроектор ?олдану ?те ?олайлы.
Б?гінгі та?да еліміздегі ?ай де?гейде болмасын о?ушылар білімін тексеруді? негізгі т?рлеріні? бірі тестілеу ?дісі болып отыр.
Б?л ?діс, біріншіден, о?ушы білімін ба?алау?а м??алімні? субъективтік к?з?арасыны? ы?палы болмауын ?амтамасыз етсе, екіншіден, аз уа?ыт ішінде к?лемді материалды ?амти отырып, білім де?гейін жылдам тексеріп шы?у?а м?мкіндік береді.
Кез-келген ма?сатта бас?а п?ндерді? саба?тарын физика кабинетінде ?з п?ндеріне с?йкес дискілермен компьютер ар?ылы немесе дайын жазбаларымен документ камера ар?ылы ж?ргізе алады.
?р п?н кабинеттері осылай толы? жабды?талса о?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын ж?не білім мен біліктілікті арттырады деп есептеймін.

                                                                                           А?т?бе облысы           

                                                                                           Шал?ар ауданы

                                                                                           Т?малык?л елді мекені

Просмотр содержимого документа
«Физика кабинетіні? жабды?талуы жа?а технология талаптарына сай болуы керек»

Наурызбай Лиза Сайлыбай?ызы

М.Орынбасаров атында?ы орта мектепті?

физика п?ніні? м??алімі

Физика кабинетіні? жабды?талуы жа?а технология талап-
тарына сай болуы керек

?азіргі уа?ытта?ы білім беру ?ызметкерлеріні? алдында т?р?ан басты ма?сат – еліміздегі білім беруді халы?аралы? де?гейге к?теру, жеке т?л?аны ?алыптастыру, ?о?ам ?ажеттілігін ?теу, оны ?лемдік ке?істігіне кіріктіру болма?.?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаевты? 2006 жылды? 18 ?а?тарында «?аза?стан ?лемдегі б?секеге барынша ?абілетті 50 елді? ?атарына кіру стратегиясында» білім беру м?селесіне баса назар аударды.
Физика кабинеті мемлекеттік ба?дарлама бойынша 2008 жылы 22 ?араша айында ?азіргі заман?ы білім мен біліктілікке ?оятын талаптар?а сай жабды?талды.
Саба? сапасыны? жо?арылауы о?у процесінде іс ж?зінде ?ажетті о?у-??ралдарынсыз м?мкін емес.

Физика п?нінен жо?ар?ы к?рсеткішке жету ?ажетті ??ралдар – механикадан, электрден, оптикадан , астрономиядан, жалпы?а арнал?ан ??рал-жабды?тар?а ж?не оларды? зертханалы? ж?мыстарына байланысты.
Физикалы? білімді жо?ар?ы д?режеде ??ыну ?р т?рлі о?у жіне техникалы? о?у ??ралдарын толы? жабды?тал?ан кабинетте ж?зеге асады. Осы?ан сай кабинетімізде жа?а отыр?ыштар мен парталар, екі к?рсетілім столымен ж?не м??алім столымен жабды?тал?ан.

М??алім столы, о?ушыны? ж?мыс орны, класс та?тасы ж?не ??ралдар са?талатын шкафтар саба? ?ткізуге ы??айлы болуы керек. О?у ??ралдары (модель, электронды о?улы?тар, дисклер, кестелер, жар?а ілінетін аны?тама кестелері, принтер мен компьютар, документ камера, графопроектор, дыбыс шы?ар?ыштар, экран) о?у ж?йесіні? б?ліктері ретінде о?ушыны? саба?ты жо?ары д?режеде ме?геруіне ж?не біліктілікті арттыруына к?п ?серін тигізеді.
Кабинет мынандай жабды?тардан т?рады:
Жалпы білім беретін мектептер ?шін о?у-?дістемелік ?деби тізімі;
Физикалы? к?рнекілік ??ралдары;
Дидактикалы? карточкалар, зертханалы? ж?мыстар мен ба?ылау ж?мыстары;

Техникалы? о?у ??ралдары (компьютер принтерімен, диапроектор, графопроектор ж?не к?рсетілім проекторы) ж?не оларды ?олдану ??ралдары-экран мен дистанциялы? ??ралымен;
Картотекалар: библиотекалы? ж?не библиографиялы?;
О?у-?дістемелік о?улы?тар;
О?ушыларды? ?здік ж?не емтиханды? ж?мыстары;
Кабинеттегі о?у ??ралдары мен техникалы? ??ралдар картотекасы;
Кабинеттегі ж?мыс Министрлікті? бекіткен ба?дарламасына с?йкес ж?ргізіледі. Кабинетті? жоспарлануы оны? ?лшемдері мен пішініне байланысты, со?ан ?арамастан та?таны? орналасуы терезеден т?скен жары??а байланысты орналасады. Та?таны? магниттік болуы к?рнекіліктерді к?рсетуге ы??айлы.

Кабинетті? арт?ы ?абыр?асында к?рнекілік о?у ??ралдары бар ?ш шкаф орналас?ан. М??алімні? ж?мыс столымен ?атар екі к?рсетілім столы та?та алдында орналас?ан, оны? ?стінде графопроектор, екі дыбыс шы?ар?ыш, компьютер принтері мен диапроектор орналас?ан.
Та?та?а ?арсы к?рсетілім проекторы жар?а ?ондырыл?ан, ол ж?мыс столында?ы компьютермен жал?ан?ан.
Компьютерге ?ажетті 8 электронды? о?улы? дискілер бар. Зертханалы? ж?мыс ??ралдары, к?рсетілім т?жірибелік ??ралдары жеткілікті.
Сонымен ?атар, компьютерлік модельдерді ?олдану м??алімге физикалы? ??ымдарды? м?нін тере?ірек ашу?а, о?ушыларды ?азіргі кездегі физиканы? т?жірибелік негізімен тангыстыру?а, физикалы? ??былдыстар мен процестерді зерттеу ?дістерін, о?ушылар?а білім ж?йесін ?ылыми зерттеу ?дістерімен ты?ыз байланыстыра отырып хабарлау?а м?мкіндік береді.

Жа?а материалды т?сіндіру саба?ында динамикалы? компьютерлік модельдерді ?олдану м??алім мен о?ушылар?а к?п арты?шылы? береді. ?йткені, компьютерлік модель о?ытатын физикалы? процестерді? к?рнекі т?рде са?талуына, сондай-а? тікелей ба?ылау кезінде к?зге к?рінбейтін немесе жалпы м?мкін емес ??былысты? н?зік жерлерін елестетуге м?мкіндік бере алады.
Та?та ?стінде электромагниттік шкала ж?не одан жо?ары пластикалы? экран орналас?ан. Та?тадан т?мен сызу ??ралдары (сыз?ыш, ?шб?рыш, транспортир, циркуль) ж?не кестелер са?талатын ж?шік орналас?ан. М??алім столында бас?ару ж?йесі –электр ??рыл?ы мен тексеру ж?йесі орналас?ан О?ушылармен ж?мыс орны отыр?ыштар мен екі о?ушы?а арнал?ан парталар. Сол парталар?а ток ж?йесі келтірілген.
М?ндай жабды?тал?ан кабинетті? басты ма?саты-о?ушылар мен м??алімні? жемісті е?бек етуін ?амтамасыз ету.

Физика саба?тарында т?рлі суреттерді, схемаларды, ?орытындыларды, формулаларды, аны?тамаларды экран?а проекциялап о?ушыларды? о?у материалын к?збен к?ру ар?ылы есте са?тауын ?амтамасыз ету ?шін диапроектор ?олдану ?те ?олайлы.
Б?гінгі та?да еліміздегі ?ай де?гейде болмасын о?ушылар білімін тексеруді? негізгі т?рлеріні? бірі тестілеу ?дісі болып отыр.
Б?л ?діс, біріншіден, о?ушы білімін ба?алау?а м??алімні? субъективтік к?з?арасыны? ы?палы болмауын ?амтамасыз етсе, екіншіден, аз уа?ыт ішінде к?лемді материалды ?амти отырып, білім де?гейін жылдам тексеріп шы?у?а м?мкіндік береді.
Кез-келген ма?сатта бас?а п?ндерді? саба?тарын физика кабинетінде ?з п?ндеріне с?йкес дискілермен компьютер ар?ылы немесе дайын жазбаларымен документ камера ар?ылы ж?ргізе алады.
?р п?н кабинеттері осылай толы? жабды?талса о?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын ж?не білім мен біліктілікті арттырады деп есептеймін.

А?т?бе облысы

Шал?ар ауданы

Т?малык?л елді мекені

Источник: https://kopilkaurokov.ru/fizika/prochee/fizikakabinietininzhabdyktaluyzhanatiekhnologhiiatalaptarynasaiboluykieriek

Физика кабинетіні? жабды?талуы жа?а технология талаптарына сай болуы керек


?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні
кабинетіні? ме?герушісі
Р.Махамбетова

?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні кабинетіні? жабды?талуы туралы
есеп
Жа?сы жабды?тал?ан кабинет – о?ушыны? жан-жа?ты білім алуына к?мек беретін тіректі? бірі.
Саба??а дайындалу ж?не ?ткізу кезінде жабды?тал?ан кабинет пен саба?ты? к?рнекілігі ма?ызды р?л ат?арады. ?рбір мектеп м?мкіндігінше ?з де?гейіне ?арай ?аза? тілі кабинетін безендіріп, тал?ам?а сай к?рнекіліктер дайындауда м??алімге зор талап ?ояры с?зсіз. Бас?а тілде о?ытылатын мектептердегі ?аза? тілі п?ніні? алдына ?ойылатын т?пкі ма?саты – о?ушыларды белгілі д?режеде ?аза?ша с?йлеп, ?з ойын біреуге жеткізе алатындай, сондай-а? ?згені? с?зін ??ып, т?сіне алатындай де?гейге жеткізу.
Кабинет ме?герушісі ретінде м??алімдер мен о?ушылар?а пайдалы да тиімді болатын жа?ын ескердім. Стендтердегі бояуды? баланы? ж?йкесін тоздырмайтын жа?ымды ?сер беретін, к?зіне зияны тимейтін жа?ын ескеру ?ажет. Кабинеттегі дидактикалы? к?рнекіліктер 2 т?сті. Елта?бамызды? т?сіндей – к?гілдір т?с пен арасында ке? даламыздай – сары т?с.
Кабинетті безендіруде мемлекеттік тілді о?ытуды? е? тиімді жолдарын ?арастыра отырып, ?дістемелік талап?а сай жо?ар?ы эстетикалы? тал?аммен к?ркем безендірілді. Бастауыш сынып о?ушыларымен ?атар жо?ар?ы сынып о?ушылары да ?ате жіберетін ?аза? тіліне т?н ерекше 9 дыбысы бар «Фонетика», о?ушыларды? ?аза? тілі саба?ында к?нделікті ?олданып біліп-ж?руі ?шін арнал?ан 4 жал?ау т?рі мысалдарымен берілген, ?рі «Лексика, Морфология» атты стендтер ілінген. Та?та алдында «Ай аттары», «Апта аттары», «Сандар», «Жыл мезгілдері» деген стендтер орналастырыл?ан. Сонымен ?атар ?дебиет п?ніне арнал?ан а?ын-жазушыларды? ?ла?атты с?здерімен ?оса портреттері, сыныпты? арт?ы жа?ында «Даналы? с?зі – т?рбиені? к?зі» атты стенд пен ?лкен киіз ?йді? макеті бойынша жасал?ан «?аза? ?дебиеті картасы» атты стенд ілінген. Онда ?аза?стан картасы бейнеленген фонда а?ын-жазушыларды? суреттері ?здеріні? ту?ан облыстарыны? т?сына орналастырыл?ан. Сол бойынша о?ушылар а?ын-жазушыларды? ту?ан жерін карта бойынша тез тауып, к?рсете алады. «Б?гінгі саба?та» стенді ауыспалы ?алташы?тармен жасалын?ан. Онда б?гінгі саба? туралы ?ыс?аша м?лімет, «Жыл мезгілдері», «О?ы, ?ызы?» б?дімдері енген.
?аза? тілі саба?ында жо?ар?ы сынып о?ушылармен к?нделікті морфология бойынша талдау ж?мыстары ж?ргізіледі. Оны о?айлату ?шін та?таны? бас жа?ына барлы? с?з таптарыны? мен оны? ма?ыналы? т?рлері басыл?ан дидактикалы? карточкалар ілінген.
Кабинетте барлы? сыныптар?а, я?ни 1-11 сыныптар?а арнал?ан тест тапсырмалары, грамматиканы? барлы? салалары бойынша ?лестірмелі карточкалар, сюжетті суреттер, к?рнекі таблицалар толы?ымен ?амтыл?ан. Ол о?ушыларды? білімін жетілдіру, тексеру ?шін, ?рі ауызекі с?йлеу ?рекетін дамыту ?шін жасалын?ан. Атап айтса?, 1-4 сыныптарда т?рлі-т?сті та?ырып бойынша суреттер. Мысалы: «Отбасы», «Азы?-т?лік», «Жемістер», «К?к?ністер», «?й жануарлары», «А?дар», «Жыл мезгілдері», «Адамны? дене м?шелері» т.б. 7,8,9 сыныптарда «?аза? музыкасы», к?йшілер мен опера ?ртістері туралы та?ырыптар ?те к?п, со?ан байланысты компьютерден ??рман?азыны?, Д?улеткерейді?, Т?ттімбетті?, Динаны? к?йлерін; М.Т?лебаевты ?ткенде «Біржан мен Сараны?» операсын, К.Б?йсейітова мен ?.Жандарбековтерді? орындауында?ы сазды ?ндерін, ?ор?ытты ?ткенде ?обызда орындал?ан ?ор?ытты? к?йлерін ?ойып, о?ушылар?а ты?датамыз.
Кабинетке интерактивті та?та, 5 компьютер орнатыл?ан. Ол о?ушылар?а білімді жа?а заман талабына сай берудегі е? тиімді жолдарды? бірі болып есептеледі. О?у жылы басында саба? барысында к?нделікті саба? та?ырыбына сай электронды о?улы?тарды пайдаланып, ?олданып ж?рміз. Грамматика бойынша о?у орыс тілінде ж?ретін сыныптар?а арнал?ан «Тілмаш» ба?дарламасы ?олданылды, лексикалы? та?ырыптар?а «Астана», «Алматы», «Жібек жолы», т.б. электронды о?улы?тар пайдаланылды. О?ушылар компьютерде e.learning о?у ба?дарламасыны? кітапханасында?ы тест ж?мыстары ж?не тапсырмаларын орындайды.
М??алімдерді? барлы?ы да интерактивті та?тада ж?мыс істеу ?дісін біртіндеп ?йреніп, ашы? саба?тар, сыныптан тыс саба?тар ?ткізуде.
Осы кабинеттегі барлы? дидактикалы? ж?не ?лестірмелі материалдарды жина?талып, бір ж?йеге келтірілген. «Тіл туралы За?», «Ба?дарламалар», «Диктанттар», «Тест», «12 жылды? білім беру», «?дістемелік папка», «Олимпиада», «Дарын», «Жа?а технология», «?БТ»,«Топты? ж?мыстар», «Рефераттар», «Буклеттер», «Билеттер», «Тірек сызбалар», «?йірме ж?мыстары», «Шы?армашылы? ж?мыстар», «Нормативтік актілер», «Апталы?», «?лгермеушілермен ж?мыс», «С?з маржаны», «Тарихи т?л?алар», т.б. папкалар жасалын?ан. Барлы?ы н?мірленген. ?р дидактикалы? ж?не ?лестірмелі материалды? ?з орны бар. О?ан арнайы папка мен д?птер арнал?ан. М??алімдер ?ажетті материалын сол жерден тез тауып ала алады. Сонымен ?атар, кабинет паспортталын?ан, ?ажетті ??жаттар, ж?йелік д?птер бар, кабинетті? 5 ж?не 1 жылды? ж?мыс жоспары ??рыл?ан. Кабинетте ?тілетін саба? кестесі мен о?у кабинетіні? ж?мыс кестесі жасалын?ан.
-11938037465000321437037465000
3100070-825500-908055905500

-7353305064125001283335506412500-2935605514032500-2935605266382500255270263271000-29356053683000012001536830000


Приложенные файлы

Запись опубликована автором uploader в рубрике Прочее. Источник: https://WebUrok.com/2094247/Есеп-аза-тілі-кабинетіні-жабды/
Больше пикантного видео: